|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » فعالیت‌ها

عیادت از بازنشسته گرامی آقای ولی اله محمد حسینی
عیادت از بازنشسته گرامی آقای غلامرضا غنی نطنزی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای یداله رستاد
عیادت از همکار بازنشسته جناب اقای شیخ رضایی
عیادت از همکار بازنشسته جناب اقای بهروز نیکمرام
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای محمد طاهری
عیادت از بازنشسگان گرامی آقایان عباس محمدی و ایرانمنش(جرجلو)
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای سیف علی علمی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای فرهاد تهرانی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای عزت اله توکلی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای پرویز نورعلی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی محمد کرد
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای محمد کهنی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای حسن فرحبخش
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای مهدی سلمه
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای هوشنگ شاهمیر
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای علی قادری
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای علی محمد حسینی
عیادت از همکار و بازنشسته گرامی آقای جعفر نادر
عیادت از بازنشسته گرامی جناب آقای خیراله قربانی