|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت به برادران احمدی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج سیفعلی علمی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی مرادعلی عرب
عرض تسلیت به آقای علیرضا روزبهانی
عرض تسلیت به آقای مسعود بابایی
عرض تسلیت به آقای ابراهیم اسکندر زاده
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حسین مخلصی
عرض تسلیت به برادران کوهی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج سید جواد مزینانی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی سید جلال زارع
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج محمدجعفر امیرآبادی
عرض تسلیت به جناب آقای حسین غفرانی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی ابوالفتح محمد حسینی
عرض تسلیت به جناب آقای هادی احمدی
عرض تسلیت به جناب آقای عبداله محمدزاده
عرض تسلیت به جناب آقای امیر احمد بیگی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت استاد ابوالقاسم کاکلی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج محمد تقی جهانبیگلو
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی معینی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج نعمت اله محمودی