|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حسین مخلصی
عرض تسلیت به برادران کوهی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج سید جواد مزینانی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی سید جلال زارع
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج محمدجعفر امیرآبادی
عرض تسلیت به جناب آقای حسین غفرانی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی ابوالفتح محمد حسینی
عرض تسلیت به جناب آقای هادی احمدی
عرض تسلیت به جناب آقای عبداله محمدزاده
عرض تسلیت به جناب آقای امیر احمد بیگی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت استاد ابوالقاسم کاکلی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج محمد تقی جهانبیگلو
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی معینی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج نعمت اله محمودی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی دهقان
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی سید مومن کاشی
تسلیت به جناب آقای مراد علی عرب
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی نایب زاده رمضانعلی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عباس وردست آرانی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج یدالله ایلخانی