|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » کانون » اساسنامه
بازدید:6393
0.0 (0)
[1395/03/05]

اساسنامه  

اساسنامه کانون بازنشسنگان مجلس شورای اسلامی

فصل اول - کلیات و اهداف

ماده 1) نام : کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی ، انجمنی است (صنفی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی ، که در این اساسنامه اختصاراً ((کانون)) نامیده میشود

ماده 2) محل کانون : مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی : خیابان امام خمینی(ره)، کوچه صابری، پلاک 35

ماده 3) تابعیت : کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند

ماده 4) مدت فعالیت : کانون از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می گردد

ماده 5) اهداف کانون :

یک-تشکل بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

دو-رفع مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی اعضای کانون و صیانت از حرمت اجتماعی بازنشستگان مجلس

سه-فراهم نمودن تسهیلات و خدمات رفاهی و اجتماعی اعضای کانون از طریق تأسیس تعاونیهای مسکن و مصرف

چهار-تشویق اعضای کانون در جهت مشارکت و فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه و همیاری با نهادهای مردمی و اسلامی

پنج-ساماندهی امور درمانی و بهداشتی و بیمه همکانی اعضاء کانون

شش-ترویج امور فرهنگی ورزشی و هنری و اجتماعی اعضای کانون

هفت-انتشار نشریه

ماده 6) طرحها و برنامه ها :

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط را داشته باشد ، پس از کسب مجوز لازم انجام خواهد شد

فصل دوم - عضویت و شرایط و انواع آن

ماده 7) عضویت : هریک از اعضای بازنشسته مجلس شورای اسلامی که دارای شرایط زیر باشند می توانند با تصویب هیئت مدیره کانون به عضویت کانون در آیند :

یک-داشتن حکم بازنشستگی از اداره کل امور مالی مجلس شورای اسلامی

دو-پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون

سه-محروم نبودن از حقوق اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

چهار-داشتن حسن شهرت حرفه ای (صنفی) و اجتماعی

ماده 8) انواع عضویت : کانون دارای یک نوع عضو خواهد بود و آن عضو اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت کانون میباشد .

فصل سوم - ارکان کانون

ماده 9) ارکان کانون عبارتند از :

یک-مجمع عمومی

دو-هیئت مدیره

سه-بازرسان

ماده 10 ) مجمع عمومی : عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون میباشد و به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود .

ماده 11) مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات اساسنامه ، سالی یکبار در بیمه دوم شهریور ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه  ، حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد . در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسد ، جلسه دوم ، به فاصله پانزده روز و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ، ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به دعوت هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضای اصلی ، تشکیل گردد .

ماده  12) وظایف مجمع عمومی عادی :

یک-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون

دو-استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره  و بازرسان کانون

سه-تعیین خط مشی کانون

چهار-بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره

پنج-تعیین میزان حق عضویت ماهیانه و تصویب ترازنامه و بودجه

شش-تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، جهت درج آگهی ها و دعوتنامه

ماده 13 ) مجمع عمومی فوق العاده : با رعایت مفاد اساسنامه و تشریفات مربوط و اعلام در روزنامه ، مشابه برنامه مجمع عمومی عادی و با در نظر گرفتن شرایط زیر ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد :

1-با درخواست هیئت مدیره یا بازرسان کانون

2-بادرخواست یک سوم اعضای اصلی کانون

تبصره 1 - دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده ، کتبی بوده و باید حد اقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء برسد

تبصره 2 - مجمع عمومی فوق العاده : جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت

تبصره 3 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد اعضای حاضر جلسه معتبر خواهد بود

ماده 14) وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

یک-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه کانون

دو-بررسی و تصویب انحلال کانون

سه-عزل هیئت مدیره یا بازرسان

تبصره - عزل هیئت مدیره باید با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع فوق العاده قرار گرفته باشد

ماده 15) نحوه برگزاری مجامع : مجامع کانون توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی ، و دو عضو ناظر اداره می شوند

تبصره - اعضای هیئت رئیسه مجامع ، با اعلام قبولی نامزدی خود در جلسه مجمع ، انتخاب می شوند

ماده 16 ) هیئت مدیره : کانون دارای هیئت مدیره ای مشتمل بر پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل میباشد

تبصره 1 - جلسات هیئت مدیره کانون با حضور نصف به علاوه یک عضو رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود

تبصره 2- اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از جلسه انتخابات ، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب خواهند نمود

تبصره 3 - شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری بوده و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود

تبصره 4 - در صورت استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده در هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود

تبصره 5 - هیئت مدیره علاوه بر جلسات مرتبی که حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد ، بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد

فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود

ماده 17) مدت زمان هیئت مدیره : مجمع عمومی برای مدت سه سال هیئت مدیره را انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای آن برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، انتخاب هیئت مدیره جدید را برگزاری نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید

ماده 18) وظایف و اختیارات هیئت مدیره : هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل میباشد :

-حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول کانون

-رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات

-اجرای مصوبات مجمع عمومی و انجام تشریفات قانونی کانون

-افتتاح حساب جاری در بانکها و اقدام و انجام معاملات

-تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل در محاکم

-تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنها و قطع و فصل دعاوی

-تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به هر شخص و  یا اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل

به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و انجام معاملاتی را که ضروری بداند و یا در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل  به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و یا استقراض و فروش اموال به استثنای فروش اموال غیر منقولی که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام کانون انجام دهد .

تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که بموجب این اساسنامه و اخذ تصمیمات و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است .هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود مقررات جمهوری اسلامی ایران دارا میباشد .

تبصره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد بود

تبصره 3 - هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل کانون انتخاب نموده و حدود وظایف و اختیارات وی را تعیین نماید

مدیرعامل در حدود اختیارات و وظایفی که هیئت مدیره به او تفویض می نماید ، نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء را دارد

تبصره 4 - اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود

تبصره 5 - هیئت مدیره می تواند از بین خود یا اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور ، کمیته های تخصصی کانون را تشکیل دهد

تبصره 6 - در صورت لزوم ، آئین نامه های اجرایی این اساسنامه ، بعداز تصویب هیئت مدیره قابل اجرا میباشد .

ماده 19) بازرس های کانون : مجمع عمومی عادی ، 2 نفر را به عنوان بازرس های اصلی کانون و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود

تبصره - انتخاب مجدد هریک از بارسان بلامانع خواهد بود

ماده 20) وظایف بازرسان : وظایف بازرسان و اختیارات آنان بشرح زیر میباشد :

1-بررسی کلیه اسناد ، اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و پیگیری آنها

2-مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره ، اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون ، برای اطلاع مجمع عمومی

3-گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کانون

ماده 21) تکلیف هیئت مدیره در قبال بازرسان : کلیه اسناد مدارک کانون ، اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان ، بدون غید و شرط به وسیله هیئت مدیره کانون باید جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد

تبصره - هیئت مدیره می تواند از وجود بازرسان کانون به شرط رضایت آنها ، در انجام و اجرای امور جاری کانون بهره مند گردد

فصل چهارم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 22) بودجه : بودجه کانون از طریق حق عضویت اعضاء ، جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و حق العمل های فردی و جمعی غیر انتفاعی اعضای کانون و مشارکتهای اجرایی اعضاء تأمین می شود

ماده 23) ثبت هزینه های و درآمدها : درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آنها در پایان هرسال مالی کانون (پایان ماه شهریور) جهت بررسی کمیسیون ماده (10) قانون احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد

تبصره 1 - کلیه دفاتر مالی کانون در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت

تبصره 2 - سال مالی کانون منطبق با سال هجری شمسی و همواره به پایان شهریور ماه ختم می شود

تبصره 3 - کلیه وجوه مازاد بر هزینه های کانون در حساب جاری مخصوصی بنام کانون و نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد

ماده 24 - بایگانی کانون : کلیه مدارک رسمی کانون و پرونده ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود . مکاتبات رسمی کانون به امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر کانون خواهد بود .

تبصره - مصوبات وصورتحساب هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای حاضر در همان جلسات خواهد رسید

ماده 25 ) تغییرات مفاد اساسنامه : هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره و بازرسان در صورتی معتبر خواهد بود که به تصویب کمیسیون ماده (10) قانون احزاب و جمعیتها رسیده باشد

تبصره - محل کانون و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آنان باید به اطلاع وزارت کشور برسد . مادامی که اطلاع داده نشده باشد ، استناد به آن معتبر نخواهد بود

ماده 26) مهر و آرم کانون : کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

تبصره -  هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مسئولیت قانونی خواهد داشت

ماده 27 ) با توجه به اینکه کانون ماهیتاً غیرانتفاعی میباشد ، نمیتواند اعمال انتفاعی انجام دهد

ماده 28) انحلال کانون : در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب می کند و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات کانون ، نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید . هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده (10) قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد

ماده 29) این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بیست ونه ماده و بیست و چهار تبصره در اولین اجلاس مجمع کانون در تاریخ چهارشنبه اول مرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و دو شمسی باتفاق آراء به تصویب رسید

 

یادداشت ها
Parameter:1287&5058&61336 -LayoutId:0 LayoutName