|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » پاسخ از ما » ارتباطات
بازدید:375
0.0 (0)
[1393/06/24]

چرا بسترسازی نکنیم  

سلام به گرمی آفتاب به روشنای خورشیدبدون مقدمه وارداصل موضوع خواهم شد.نقدمودبانه جواب مودبانه میطلبدکه جزء این انتظار نیست.بسترسازی وایجادفضاء سازی زمینه رابرای اعضاء بوجود خواهد آورد که بدون نگرانی نقدخودرا مطرح ودرکمال آرامش جواب خودرادریافت خواهندکرد.این فرهنگ سازی فضای مناسبی درکانون بوجود خواهدآورد.وفضاءرا ازافرادمنفی خواهد گرفت نمونه اش امروزدرپاسخگویی یکی ازاعضاءاز رییس هیات مدیره کانون مشاهد کردیم .که همه ی اعضاءدرجریان قرار گرفتند.به این شکل جلوی تخریب کانون ازطرف افراد مغرض گرفته میشود.ادب گفتاری رابایددرکانون گسترش داد تا فضاء ازدست افرادکم اطلاع وکج اندیشه خودبخود گرفته ویستربرای فعالیت فرهنگی واقتصادی بشتر خواهدشدوکم کم حواشی ازاطراف کانون دور میشود.عزیزان گوینذه مهم نیست اگرحرف درست است. بسترسازی کنیدتا درکانون مهر خاکم شودنه ......این باعملکرذ خردمندانه وهوشمندانه محقق خواهد شد.وجای برای کم خردان باقی نخواهد ماندانشاءالله کانونی داشته باشیم ازبرای کارهای خیرکه دوستان بنشینندآرام آرام فارغ ازکج اندیشه ی وبداخلاقی گام های بلندبردارید .درضمن جه تشکرازعملکردکانون چه نقد ازشمادرسایت منعکس شودودرمعرض دیده اعضاء قرارگیرد .اعضاء خوب ازبدرا تشخیص خواهند داد.بدانید شما محکوم به پیروزی هستیذ.ییروزی شما پیروزی نسل اول خروجی ازمحلس به کانون است که باید تقویت وحمایت شود یاعلی
با تشکر از شما
یادداشت ها
Parameter:54881!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار