|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » کانون » مجمع عمومی
بازدید:563
0.0 (0)
دعوت برگزاری مجمع عمومی کانون
[1390/05/22]

دعوت برگزاری مجمع عمومی کانون  

آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان و موظفین مجلس شورای اسلامی"نوبت اول و دوم"

آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان

و موظفین مجلس شورای اسلامی"نوبت اول و دوم"

بدینوسیله از بازنشستگان و موظفین محترم دعوت بعمل می آید تا در جلسات مجمع عمومی عادی عملکرد سال 1389 نوبت اول آن در روز دو شنبه تاریخ 7/6/90 شرکت نمایند. در صورت نرسیدن به حد نصاب لازم، نوبت دوم در روز چهارشنبه 23/6/90 رأس ساعت 10صبح در خیابان مجاهدین اسلام مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی کوچه رحمان پور پلاک 2 مجموعه فرهنگی ورزشی شهید مدرس تشکیل می گردد.

لذا خواهشمند است اعضاء محترم حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش و فعالیت هیئت مدیره و بازرسین

2-اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی عملکرد سال 89 و تصویب آن

3-انتخاب دو نفر بازرس اصلی و علی البدل بمدت یکسال

4-بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره و سایر موارد قابل طرح در جلسه طبق وظائف

5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار

          هیئت مدیره کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

یادداشت ها
Parameter:33045!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار