تقدیر از دانش آموزان ممتاز تحت تکفل بازنشستگان
1391/04/31
تقدیر از دانش آموزان ممتاز تحت تکفل بازنشستگان

تقدیر از دانش آموزان ممتاز تحت تکفل بازنشستگان  


تقدیر از دانش آموزان ممتاز تحت تکفل بازنشستگان

بازنشستگان محترمي كه دانش آموزان و دانشجويان تحت تكفل ممتاز دارند با توجه به شرايط اطلاعيه زبر اين فرم را تكميل و تا تاريخ  91/5/7 تحويل كانون دهند.
كانون بازنشستگان مجلس شوراي اسلامي


Parameter:37788!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار