بن کتاب
1391/12/19

بن کتاب  


بن کتاب در ايام برگزاري نمايشگان كتاب تهران و ارديبهشت هر سال ميباشد لازم بذكر است هنوز در اين رابطه كانون اطلاعي ندارد. پيگير آن ميباشيم.
Parameter:54717!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار